Medlemsvilkår

Personopplysninger

Ved inngåelse av medlemskontrakten samtykkes det i at ”Frontline Academy” (FA) kan registrere informasjon i henhold til personopplysningsloven.

 

Medlemmets rettigheter, plikter og ansvar

Medlemmet:

 • får delta på organisert trening på sitt parti (alder- og ferdighets avhengig).

 • plikter å aldri misbruke teknikker som har blitt tilegnet ved trening hos FA.

 • plikter umiddelbart å informere FA ved endring av adresse, navn. Dersom endring av bankkonto plikter medlemmet å sørge for at månedlige avtalegirobeløp blir trukket fra riktig konto.

 • er selv ansvarlig for at han / hun er i tilfredstillende fysisk form til å benytte seg av senterets tilbud. Alle skader som måtte komme direkte eller indirekte av trening i FA`s fasiliteter, er medlemmet selv ansvarlig for. Medlemmet har blitt informert om at det ikke finnes noen form for skadeforsikring gjennom FA.

 • er selv ansvarlig for tap og skader på klær og / eller personlige eiendeler ved opphold på senteret.

 • plikter å legge frem nødvendig dokumentasjon ved rabatterte medlemskap. Ved endring av medlems status plikter medlemmet å informere FA.

 • plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder for å oppholde seg i senteret. Anvisninger fra senter ansatte skal følges uoppfordret.

 • skal når det oppholder seg i senterets treningsfasiliteter sette på plass utstyr etter bruk.

 • er ansvarlig for å ikke trene med sykdom / infeksjoner som kan være smittsomme.

 • plikter å opprettholde en personlig hygiene og alltid trene i nyvasket tøy, slik at man ikke sjenerer andre medlemmer.

 • trenger foresattes signatur ved innmelding dersom han / hun er under 18 år.

 

FA’s rettigheter, plikter og ansvar

FA:

 • vil jobbe for et sunt og trivelig miljø og plikter å holde lokaler og utstyr i best mulig stand.

 • kan holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider.

 • senteret holdes stengt på alle helligdager.

 • forbeholder seg retten til å automatisk endre medlemsavgiften til gjeldende priser. Medlems avtaler med gjenværende bindingstid vil ikke erfare prisendring før bindingstiden er over.

 • fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 • forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som har en utagerende væremåte.

 • forbeholder seg retten å nekte medlemskap til personer som misbruker dopingpreparater og eller andre rusmidler.

 • forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som ikke følger de anvisninger og regler om de ansvarlige på senteret gir.

 • forbeholder oss retten til å automatisk justere medlemsavgiften da man fyller år og går inn i en ny prisgruppe til gjeldende priser.

 

Antidoping Norge samarbeid og retningslinjer

FA:

 • har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Medlemmet:

 • tar avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir FA rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 • forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Medlemmet er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no

 • FA har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er medlemmet er innforstått med at det vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikte til å avgi dopingprøve, mens det befinner seg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

 • dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av dets medlemsavtale, og FA har anledning til å heve treningsavtalen.

 • med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på FA kan bli politianmeldt.

 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

FA og deres instruktører:

 • skal unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. Ettersom kampsport inneholder mye nærkontakt er det viktig at det kommuniseres dersom noe oppleves som uønsket.

 • skal unngå alle former for kommunikasjon som kan oppleves som seksuelt ladet.

 • tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

 • skal unngå kontakt med mindreårige utøvereuten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte.

 • gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Varsling: Dersom du ønsker å varsle Frontline Academy om brudd på våre regler, inkludert retningslinjene mot seksuell trakassering og overgrep, kan du kontakte Devi Ahuja på e-post devichristel@gmail.com eller 95 81 69 52 og Sverre Søderberg på webmaster@frontlineacademy.no.

Ferier

I skolens ferie perioder (jul, påske, høst) kan senteret holde stengt eller redusere treningstidene. I skolens sommerferie periode kan senteret redusere treningstidene.

Frys og overdragelse av medlems avtalen

En medlemsavtale kan kun fryses ved følgende årsaker:

 • Personlig sykdom som medfører at man ikke kan trene (må dokumenteres ved legeattest)

 • Svangerskap (må dokumenteres med legeattest)

 • Utenlandsstasjonering i jobb eller studier (må dokumenteres ved jobb- eller studie bekreftelse)

Det er ikke mulig å fryse medlemskap for ferie avvikling og ikke for mer enn 12 måneder sammenhengende. Det er ikke mulig å fryse medlemskap tilbake i tid, altså tidligere enn dagen søknaden er sendt inn.

Frys av medlemskap søkes om ved å sende inn en e-post vedlagt riktig dokumentasjon til: kundeservice@mudo.no

 

Betalingsbetingelser

Ved oppstart av medlemskontrakten blir medlemmet fakturert medlemsavgiften for inneværende måned, påfølgende måned og eventuelt innmeldingsavgift. Deretter vil medlemmet faktureres må- nedlig frem til avtalegiroen har blitt godkjent. Ved alle faktureringer tilkommer et faktureringsgebyr iht. statens gjeldende satser. Dersom medlemmet ikke får trukket medlemsavgiften fra konto via avtalegiroavtalen, blir medlemmet etterfakturert. Ved etterfakturering tilkommer et purregebyr iht. statens gjeldende satser. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Ikke innbetalt medlemsavgift sendes til inkasso.

 

Avtalegiroavtalen

Med AvtaleGiro lar medlemmet sin bankforbindelse ordne betaling vedrørende månedlig medlems- avgift på forfall. Det er enkelt, tidseffektivt og ryddig. Medlemmet har like god oversikt over betalingene og kontoen sin som før. Det er medlemmet som styrer AvtaleGiro avtalen. Skulle medlemmet velge å stoppe avtalegiroavtalen vil medlemsavtalen derimot fortsette som avtalt. Medlemmet får da tilsendt en faktura, med påført faktureringsgebyr og purregebyr iht. statens gjeldende satser. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimumgjeldende medlemspris.

 

Bindingstid og oppsigelse av medlemskontrakten

Medlemskontrakten kan ikke avsluttes i avtaleperioden. Når avtaleperioden er gjennomført, går medlemskontrakten over til å være ”løpende”. Løpende avtaler kan avsluttes med 1 måneds opp- sigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er sendt (må sendes senest den 20 for å gjelde fra førstkommende månedsskifte).

Oppsigelser må gjøres ved å sende inn en e-post til: kundeservice@mudo.no

FA har rett til å si opp trenings avtalen med umiddelbar virkning hvis medlemmet:

 • utfører hærverk.

 • stjeler fra senteret eller andre senter medlemmer.

 • misligholder plikten til innbetaling av medlemsavgiften.

 • ikke oppfyller aldersgrensen, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.

 • bruker eller er påvirket av dop-preparater eller andre narkotiske stoffer.

 • av medisinske grunner kan ta skade av FA`s tilbud.

 • på en eller annen måte opptrer mot FA`s interesser og formål.

 • opptrer aggressivt ovenfor senterets ansatte eller andre medlemmer.

 • misbruker teknikker tilegnet ved trening hos FA

 • ikke følger de ansvarliges anvisninger og regler.

 • av andre grunner misligholder kontrakten vesentlig.

Allerede innbetalt treningsavgift blir ikke refundert i slike tilfeller. Medlemmet får tilsendt en månedlig faktura, med påført faktureringsgebyr og purregebyr iht. statens gjeldende satser i hele avtaleperioden.

 

Angreretten

Medlemmet har i henhold til angrerettloven, kapittel 4, §18, rett til å gå ifra denne treningsavtalen innen 14 dager fra inngåelse dato. Ved benyttelse av angreretten sendes e-post til kundeservice@mudo.no. E-posten skal inneholde: dato, fullt navn, adresse, forklarende tekst på at det er en oppsigelse av kontrakt, kontonummer som et eventuelt resterende beløp skal refunderes til og underskrift. Ved bruk av angreretten avregnes allerede benyttet innmeldings- og treningsavgift.

Har du spørsmål om faktura / oppsigelse / frys?

Kontakt vår eksterne samarbeidspartner Mudo AS som tar seg av alle våre medlemskap.

E-post: kundeservice@mudo.no

Telefon: 22 15 06 00 (10.00-15.00, Mandag-Fredag)